Sunday, May 15, 2011

Student Activists at Amir Kabir University Prevented From Entering Campus to Attend Planned Protests

Sunday May 15th, 2011 - Kalame reports that as a result of the planned student protests, a number of well known student activists were prevented from entering the campus at Amir Kabir University today, May 15th 2011.

According to reports by Tahavole Sabz and eye witnesses, starting early this morning, a large number of university security personnel, controlled the traffic, preventing a number of well known student activists from entering the campus at Amir Kabir University. According to the same reports, many of the students prevented from entering campus were those who had attended prior student protests on campus. Eye witnesses report that the presence of security forces was much higher than usual today.

Source: Kaleme:http://www.kaleme.com/1390/02/25/klm-58073/

ممانعت از ورود برخی دانشجویان به دانشگاه امیر کبیر

 یکشنبه, ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۰
چکیده : دانشجویانی که از ورود آنها به دانشگاه ممانعت به عمل آمده است از جمله کسانی هستند که در تجمعات گذشته و فعالیت های سیاسی دانشجویان حضور داشته اند.و حضور نیروهای انتظامات به مراتب بیش تر و چندین برابر روزهای به چشم می...

همزمان با فرا رسیدن۲۵اردیبهشت که دانشجویان این روز را به عنوان روز اعتراض خود به فضای امنیتی دانشگاه ها اعلام کرده بودند از ورود برخی چهره های فعال دانشجویی و شناخته شده به دانشگاه امیر کبیر ممانعت به عمل آمده است.

به گزارش تحول سبز و بر اساس اخبار رسیده از سوی شاهدان عینی، از صبح امروز مامورین حراست دانشگاه امیر کبیربا کنترل تردد دانشجویان به محوطه دانشگاه از ورود تعدادی از دانشجویان فعال و شناخته شده این دانشگاه ممانعت به عمل آورده اند.

بر اساس همین گزارش تعداد زیادی از نیروهای انتظامات دانشگاه به جهت کنترل دقیق تر دانشجویان در بین آنها در حال تردد هستند.

دانشجویانی که از ورود آنها به دانشگاه ممانعت به عمل آمده است از جمله کسانی هستند که در تجمعات گذشته و فعالیت های سیاسی دانشجویان حضور داشته اند.و حضور نیروهای انتظامات به مراتب بیش تر و چندین برابر روزهای به چشم می خورد.

No comments:

Post a Comment