Monday, May 9, 2011

او آمد. آمد و ایستاد.

 او آمد. آمد و ایستاد.
 
ایستاد تا تلخ ترین لحظه های مقاومت در کشورش را مزه مزه کند.

ایستاد تا از سیاه ترین روزهای زندگی در کشورش را عبور کند.

و روزی دیگر خواهد آمد که می گوید: من آمدم تا انسانیت انسان ها را پاس بدارم.

من ایستادم تا حق ملتم پایمال نشود.

روزی دیگر خواهد آمد که می گوید: من از روزهای زندان و حصر و ایستادگی آمده ام.

من از روزهای سیاه و مردم سبزی آمده ام که آرمان زندگی همه، سربلندی کشورم بود

نوشته‌ای از دوست سبز

No comments:

Post a Comment