Saturday, March 26, 2011

مجموعه ویدئو‌های "بعد از ۲۵ بهمن" با حضور امیر ارجمند مشاور ارشد موسوی و خانوم شیرین عبادی

روز سیزدهم مارس دوهزار و یازده، طی نشستی تحلیلی در لندن، با نام "بعد از بیست و پنج بهمن"، با حضور آقایان امیرارجمند مشاور ارشد مهندس میرحسین موسوی، مسعود بهنود نویسنده و روزنامه نگار، مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی، محسن کدیور محقق و نویسنده و خانم شیرین عبادی برندۀ جایزه نوبل در دانشگاه وستمینستر لندن برگزار گردید.

قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم


قسمت پنجمقسمت ششم

No comments:

Post a Comment